Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Archive for the day “December 12, 2018”

Kesesatan Wujud tanpa tempat

Soalan .
Dari manakah muncul ungkapan Allah mawjud bila makan (Allah wujud tanpa tempat)?

Jawapan.
Syiah terawal beraliran mujassimah dan syiah mutakhir menganuti fahaman jahmiyyah.
Melalui pemerhatian, falsafah sesat “mawjud bila makan” (Allah wujud tanpa tempat) diambil dari syiah rawafidh seperti al-Kulayni dan al-Saduq.
(Lihat al-Kafi oleh al-Kulayni, jld 1, ms 90 dan ms 442; al-Tawhid, oleh al-Saduq, ms 78 & 311). Al-Kulyani lahir di Kulayn, Ray Iran, sekitar tahun 255H. Namanya Muhammad ibn Ya’qub al-Kulayni al-Razi, faqih dan muhaddith besar syiah, pengarang buku terbesar syiah al-Kafi fi al-Usul wa al-Furu’, mati tahun 329H.

Al-Kulayni mempelajari hadith di Qom, bermusafir ke Baghdad tahun 327H, tinggal di Baghdad selama 20 tahun, menulis dan mengajar. Dia juga mengambil ilmu dari tokoh-tokoh Asha’irah. Dikatakan kononnya kerana ketokohan dan kemasyhurannya, puak syiah dan Sunnah (Asha’irah) merujuk kepadanya. Hakikatnya dia adalah pendusta, dajjal, sesat lagi menyesatkan. Mati tahun 329H dan dia dikuburkan di Kufah atau Baghdad.

Al-Saduq (yang sebenarnya al-kazzab) adalah seorang tokoh Syiah Imamiyyah Rafidhah Jahmiyyah, bernama Muhammad ibn ‘Ali ibn Husayn al-Babawayh al-Qummi, lahir di Qom Iran, sekitar tahun 306H. al-Saduq adalah penulis kitab hadith muktamad syiah iaitu Man La Yahduruh al-Faqih, datang ke Baghdad tahun 355H, mati di Rayy Iran tahun 381H.

Zaman itu adalah zaman periwayatan hadith. Tokoh-tokoh syiah mengambil riwayat dari ahl Sunnah dan begitu juga sebaliknya. Besar sangkaan Abu Mansur ‘Abd al-Qahir al-Baghdadi (360H-429H) mengambil kesesatan “mawjud tanpa tempat” dari buku-buku Imamiyyah seperti al-Kafi oleh al-Kulayni dan al-Tawhid karangan al-Saduq. Kulayni dan Saduq mengambil kesesatan “wujud tanpa tempat” dari buku-buku Aristotle dan Falasifah Yunani Greek yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu menisbahkannya Kepada ‘Ali dan Ahl al-Bayt secara dusta.

Abu Mansur wafat di Isfarayin, Iran.

Post Navigation