Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Archive for the month “July, 2018”

Aqidah Sobuni

MUKHTASAR DAN KESIMPULAN AQIDAH SOBUNI
BAB 1 AQIDAH ASHAB AL-HADITH
Ahli hadith memohon tawfiq kepada ALLAH. Ini tawhid dan adab.
Ahli hadith awj sebenar ialah yang mengikuti dan berpegang teguh kepada kitab dan Sunnah berdasarkan kefahaman salaf salih.
Aswj mendoakan ulama aswj yang masih hidup dan yang telah mati.
Aswj menyaksikan wahdaniyyah Allah dan kerasulan Nabi saw dengan ilmu, kefahaman, yaqin dan syarat-syaratnya pembatal-pembatalnyanya, sebagaimana kefahaman salaf.
Aswj mengenal Allah dengan sifat-sifatNYA yang sabit dalam al-Quran dan hadith-hadith sahih. Ma’rifah itu bukan dengan ilmu kalam atau kashf sufi.
Hadith-hadith sahih (Ahadiyyah) adalah hujah dalam aqidah, bukan seperti pegangan Ahli Kalam yang menolak hujjiyyah hadith sahih dalam aqidah.
Aswj ithbat sifat2 Allah semuanya meliputi sifat zatiyyah, sam’iyyah ‘aqliyah dan khabariyyah fi’liyyah tanpa tashbih.
Golongan tahrif, takyif dan ta’til (ta’wil tahrifi) adalah golongan sesat terkeluar dari islam. Ta’wil jahmiyyah mu’tazilah asha’irah maturidiyyah adalah batil, sesat dan kufr.
Aswj beriman bahawa Wajah Allah, Dua Tangan Allah, Mata Allah dan semua sifat Zatiyyah Allah adalah haqiqi, tidak dita’wilkan seperti ta’wilan jahmiyyah mu’tazilah.
Tuduhan tashbih dan tajsim adalah fitnah golongan sesat jahmiyyah muktazilah dan para pengikut mereka.
Makna al-Jama’ah adalah golongan yang benar iaitu awsj as-salafiyyun.

Sesiapa yang keluar dari salafiyyah maka ia sesat.

ASWJ hanyalah salafi. mesti  salafi.

ASWJ meninggalkan musyrikin dan ahli bid’ah tegar.

Ringkasan Aqidah Salaf Bab 13-14

BAB 13 SYAITAN, SIHIR DAN SYIRIK

Syaitan mewahyukan bisikan kepada syaitan-syaitan manusia agar membawa manusia kepada syirik.
Syaitan memerangkap manusia dengan suaranya (lagu, muzik dan hiburan) dan dengan pendakwah yang mengajak kepada maksiat. Dan tenteranya dari jin manusia yang mentaatinya.
Syaitan menyertai dan masuk campur dalam harta dan anak-anak manusia dengan membelanjakan harta itu dalam maksiat, mengumpulnya dari sumber haram, infaq ia dalam haram, pengharaman yang halal seperti bahirah sa’ibah, zina dan anak zina, dan membunuh anak kerana bodoh, menanam anak, memajusikan, meyahudikan dan menasranikan anak-anak atau menamakan anak-anak dengan nama yang syirik.
Syaitan mengkhayalkan manusia dengan janji-janji palsu seperti “bermaksiatlah kerana Allah maha pengampun, dosa itu kecil, umur masih panjang, malam masih panjang, masih muda, berzinalah jangan berkahwin, bakhil lah, jangan infaq nanti menjadi faqir, jangan berdakwah jangan berjihad nanti mati segera,” dll.
Yang dikuasai syaitan ialah yang syirik, berpaling dari al-Quran dan al-Hadith.
Hanya yang memiliki ‘ubudiyyah yakni tawhid yang sahih dan bersih dari segala syirik akan selamat dari penyesatan syaitan. Juga yang berusaha serta bertawakkal.
Yang selamat dari syaitan ialah yang warak memelihara lidah sehingga berkata dengan kata-kata terbaik. Bukan sekadar kata-kata yang baik.
Yang sahih, sihir adalah kufr. Sarf dan ‘atf adalah sihir.
Ibadah tidak sah dan tidak akan diterima melainkan dengan adanya tawhid yang sahih.
Tawhid mesti dengan lafaz lidah.
Syirik ialah melakukan sebarang ibadah kepada selain Allah, atau mengambil tandingan bagi Allah dalam rububiyyah, uluhiyyah atau asma’ dan sifat.
Wajib mengetahui semua jenis syirik akbar, asghar, jali dan khafi.
Sesiapa yang melakukan syirik maka ia musyrik dan gugur segala amalannya. Amalnya menjadi debu, abu atau fatamorgana.
Berdoa hanyalah harus kepada Allah, bukan kepada nabi atau wali.
Dakwaan mengetahui perkara ghaib adalah syirik. Percaya kepada sial dan tangkal termasuk syirik.
Wajib segera bertaubat dari syirik-syirik kecil.
Jangan tertipu dengan banyak ibadah. Ibadah tidak berguna sedikitpun sekiranya ada syirik dalam diri seseorang.

BAB 14 PERLAKSANAAN SYARIAH

Al-Musharri’ (pencipta undang-undang) hanyalah Allah, bukan manusia. Seperti mana hanya Allah sahajalah pencipta ibadah.
Tatbiq Syariah termasuk tawhid. Menolak syariah termasuk kufr.
Melaksanakan dan merujuk kepada undang-undang ciptaan manusa termasuk penyembahan kepada taghut.
Wajib menegakkan syariah walaupun kuffar menentang. Wajib menerima dan melaksanakan syariah semuannya tanpa memilih-memilih.
Wajib berhati2 terhadap golongan sesat dan fasiq yang ingin mana-mana hukum Allah digendalakan.

Hudud dan qisas termasuk syarat negara islam di sisi ramai ulama.
Akibat meninggalkan syariah ialah kehinaan di dunia dan azab yang dahsyat di Akhirat. Berlaku pepecahan dan peperangan dan berleluasa maksiat.
Enggan bertahkim kepada Allah dan Rasul adalah nifaq akbar.
Sunnah adalah sumber hukum islam yang wajib diimani, diikuti dan ditaati. Mengabaikannya adalah kufr.
Hadith sahih ahadiyyah adalah sumber aqidah dan syariah.
Hukum rejam adalah benar dan sabit melalui hadith mutawatir.
Salaf telah ijma’ menerima hadith ahad dan ahli kalam tersesat kerana menolak hujjiyyah hadith sahih
ijtihad yang bersalahan nass wajib ditolak.
Sunnah ada membawa ziyadah (aqidah dan hukum tambahan) terhadap al-Quran seperti kewajipan rejam ke atas penzina muhson dan muhsonah, diyat ke atas ‘aqilah, mirath untuk nenak dll.

MUKHTASAR AQIDAH SALAF AS-SOBUNI

Bab 7

1. Salaf membid’ahkan orang yang menyelewengkan makna sifat Allah.
2. Salaf menghukum orang yang membicarakan sifat Allah secara batil tanpa ilmu dan memboikot ahli bid’ah.
3. Salaf melakukan tahzir kepada masyarakat ramai tentang bahaya ahli bid’ah.
4. Salaf mengenakan hukuman mati ke atas pendakyah ahli bid’ah seperti Ja’d dan Jahm.
5. Salaf mengharamkan untuk mendatangi ahli bid’ah atau duduk bersama ahli bid’ah.
6. Ahli bid’ah adalah zanadiqah, penunggang agama dan pendusta agama.
7. Ahli kalam sesat dan menyesatkan.
8. Kesesatan dalam Nama dan Sifat Allah lebih berat dari segala maksiat.
9. Jahmiyyah bukan muslimin, jahmiyyah kuffar.
10. Rafidah agama kufr, rawafidh kuffar.
11. Mu’tazilah kuffar.
12. Haram dan tidak sah solat di belakang jahmiyyah dan quburiyyah.
13. Ghulat Asha’irah maturidiyyah adalah kuffar.
14. Ahli bid’ah mengkafirkan aswj tanpa mukaffirat, maka ahli bid’ah adalah khawarij.
15. Hakikatnya ahli bid’ah menolak sifat-sifat Allah (dan zatNYA dan kewujudanNYA).
16. Ahli bid’ah menolak ayat-ayat dan hadith2 sifat.
17. Manhaj aswj adalah ittba’, ithbat, imrar dan taslim.
18. Ahli bid’ah melakukan bid’ah takalluf.
19. Ahl Sunnah salafiyyun memang sedikit tetapi aswj salafiyyun paling benar, mereka menentang syirik, dan bid’ah, fasad dan munkar. Aswj adalah ghuraba’ (terasing dan sedikit). Sesiapa yang tidak merasa terasing dia bukanlah di atas Sunnah. Ghuraba’ ialah yang menentang munkar dan mereka adalah golongan terawal memasuki syurga tanpa azab.
20. Golongan majority adalah sesat, bukan aswj.
21. Asha’irah maturdiyyah bukanlah aswj.

Korban di Rumah Sendiri

SOALAN

Kini ramai yang menghantar wang ke luar negara untuk qurban atau aqiqah kerana lebih murah dan untuk meraikan orang2 miskin luar negara. Apa hukum syariah tentang perbuatan ini?

JAWAPAN

Perbuatan ini tidak menepati sunnah Nabi saw dan Sahabat kerana mereka melakukan ibadah korban dan aqiqah di tempat tinggal mereka. Ditakuti aqiqah atau korban itu tidak sah dan hanya diterima sebagai sembelihan dan sedekah biasa., tidak mendapat pahala besar korban.

al-Imam Shaykh Salih ibn ‘Abdillah al-Fawzan berkata,

Korban iaitu udhiyyah bermakna binatang ternakan yang disembelih pada hari Adha dan hari-hari tashriq, disembelih oleh orang2 islam di rumah mereka kerana beribadah mendekatkan diri kepada Allah pada hari perayaan. dan menzahirkan kegembiraan, keceriaan dan makan-makan daging pada hari-hari tersebut.

Sharh Bulugh al-Maram, jilid 6, ms 37.

Korban telah ditentukan caranya, waktu an tempatnya oleh Islam. Tidak harus mengubah ketentuan ini dengan emosi akal atau perasaan.

Korban disembelih di rumah bersama keluarga dan inilah tujuan korban. Adapun orang yang menghantar wang dan disembleih di tempat lain, ini adalah menyakahi sunnah dan tidak tercapai tujuan korban yang dikehendaki. Sesiapa yang ingin membantu faqir miskin hendaklah ia bersedekah kepada mereka dan jangan lah ia mengubah ibadah korban.

Hendaklah ia melakukan ibadah korban sebagaimana yang disyariatkan Allah, Ibadah hendaklah dilaksanakan sebagaimana ia datang , tanpa mengubah tempatnya, waktunya dan caranya.

Bukanlah maksud korban semata-mata makan daging, tetapi untuk membesarkan Allah dan menumpahkan darah pada hari korban kerana mendekatkan diri kepada Allah, dibuat bersama ahli keluarga agar mereka bergembira, dan menjadi barakah untuk keluarga. inilah yang dikehendaki oleh syarak.

(Sharh Bulugh, ms 38).

Terjemahan
Ustaz Abid Anuuriyy
Master of Shari’ah

Bagaimana Menjadi Sunni Tulen

 

SUNNI SALAFI ASWJ TULEN

SOALAN

Bagaimana untuk menjadi sunni salafi aswj tulen agar saya selamat dari api neraka jahannam dan masuk syurga tanpa azab?

JAWAPAN

1. Mengucap shahadatayn dengan ilmu faham dan yaqin. Memahami makna ilah yang sahih dan dua rukun yakni nafi dan ithbat di dalamnya dengan kefahaman yang sahih. Yakin bahawa mengiqrarkan dua kalimah syahadah adalah kewajipan terawal bukan aqidah ilmu kalam. Untuk perkara ini perlu berguru kepada guru yang sunni salafi.
2. Meyaqini bahawa iman itu tasdiq dengan hati, lafaz dengan lidah, dan amal dengan anggota. Meyaqini bahawa Kufr berlaku dengan hati, lidah atau perbuatan. Sesiapa yang mengatakan iman hanyalah tasdiq dengan hati, maka ia murji’ mubtadi’ dhall bukan aswj. Sesiapa yang mengatakan kufr hanya berlaku dengan takzib qalbi (pendustaan hati), manakala kalimah kufr dan perbuatan kufr tidaklah kufr, hanya petanda kufr dan petunjuk kepada kufr. Maka ia mubtadi’ dall jahmi murji’.bukan aswj.
3. Beriman kepeada Sunnah hadith2 nabi saw yang sahih sebagai qatei thubut, hujjah dalam aqidah dan syariah. Sesiapa yang menataa hadith sahih itu zanni, bukan hujjah aqidah maka ia bukan aswj bukan sunni salafi. Tetapi mubtadi’ dhall.
4. Ahl Sunnah percaya kewujudan nifaq dan takut kepada nifaq di dalam diri mereka.
5. Ahl Sunnah tidak mengatakan diri mereka dijmain syurga, dijmain selamat dari Neraka. mrk takut amalan2 salih mereka tidak diterima.
6. Ahl Sunnah tidak mendatangi bomoh, dukun, ahli sihir, ustaz-ustaz bid’ah, palsu dan ulama syirik. Mendatangi merk itu adalah sesat dan kfr terkeuar dari ilsma bkn sekdarterkeulaur dari ahl Sunnah.
7. Mementingkan tawhid seperti kefahaman salf bkan tawhid ahli bid’ah dan ahli kalam. Tawhid ashairah maturidiyyah bukan tawhid aswj. Seiapa meremehkan ilu yawhid dna aidah salaf aswj maka dia bukanlah ahl Sunnah.
8. Aswj mempelajri tentang syirik semunaya, takut terjatuh ke dalam syirik, berusaha bersungguh menjauhinya. Menjauhid amalan-amalan bid’ah dan dosa-dosa besar. Sesiapa meemehkan syirik, bid’ah dan maksiat maka ia murji’ dhall bukan ahl Sunnah.
9. Tawhid, wudhu’ solat puasa zakat, haji umrah aswj seperti Nabi dan para Sahaabat Nabi. Diambil dari hadith-hadith Nabi saw dan kitab fiqh salaf. Bukan rekaan atau ikut ikutan.
10. Aqidah aswj merka ambil dari al-Quran, al-Hadith, Ijma’ dan kitab-kitab salaf bukan kitab-kitab khalaf yang bid’ah. Bukan dari kitab-kitab ahli kalam.
11. Mereka beriman kepada Nama-nma Allah.
12. Mereka beriman kepada sifat-sifat Allah, sifat Zat dan Fi’l. merka mengakui dn ithbt semua sifat itu emunaya. Semuanya muhkam dan haiqiqi. Mereka tidak tahrif sifat kalam, uluww , istiwa’, Dua Tangan Allah, Dua mata Allah, Rijl, Saq, mahbbah, rahmat, ghadab, bughd, karahah, rahmat, farah, dahik, taajjub, nuzul. Sesiapa yang menta’wil dan tahrif sifat-sifat ini maka ia bukan awsj bahkan ia jahmi kafir mubtadi dall.
13. Percaya bahawa oang beriman melihat wajah allah di Akhirat dengan mata. Tanpa menta’wilkannya dengan pandangan hati, bertambah ilmu atau melihat tanpa jism tempat dan arah. Semua tahrifat itu adalah aqidah sesat jahmiyyah.
14. Mengagungkan solat 5 waktu, jamaah dan jumaat, serta semua rukun islam, ermasu jihad, amar ma’ruf da’wah, tilawah, zikr, majlis ilmu dan undang-undang syariah.
15. Beriman kepada perkara-perkara akhiat soalan kubur, azab dan nimat kubur, hisab, sirat, neraka syurga, tanpa menat’wikannya seperti ta’wilan kufr ahli falsafah.
16. Awsj tidak mengikuti aqidah dan tidak beriman aidah ahli kalam, tidak memasuki tariqat sufiyyah tidak menganut tasawwuf falsafi.
17. Tidak mengagungkan tokoh-tokoh yang tidak maksum, tidak mengutamakan pendapat-pendapat mereka berbanding al-Quran, hadith dan ijma’.
18. Mencintai Ulama Sunnah dan Ahl Sunnah.
19. Tidak menghadiri majlis-majlis ulama syirik, pendakwah bid’ah, ustaz palsu, dan tidak duduk-duduk bersama mereka. Tidak membaca buku-buku mereka. Tidak mencintai mereka bahkan membenci mereka kerana Allah. Tidak sah tawhid dan iman melainkan dengan cinta kerana Allah dan benci kerana Allah.

4 Pengaku Sunnah. Siapa Yang Benar?

4 golongan pendakwa Sunnah. Siapakah yg benar-benar Sunnah?

—————————————————————————
1. aswj sunni salafi yakni aswj tulen dan haqiqi. Hanya salafi sunni aswj tulen sahaja yang berada di atas sunnah, diampunkan dan diredhaiNYA, yang dijamin selamat dari azab api neraka Jahannam lalu dimasukkan ke dalam syurga tanpa azab. Aswj tulen ialah golongan yang mengikuti aqidah Sunnah (aqidah salaf) dan ibadah Sunnah. Mereka benar-benar mempelajari Aqidah Sunnah dan mengiktiqadkannya dan betul-betul mempelajari Fiqh Sunnah dan mengamalkannya. Mereka ini selamat dari azab dan dijamin syurga inshallah.
Kebanyakan manusia mendakwa Sunnah secara palsu dan tertipu. Aswj hanya pada nama. Hanya pengakuan dan dakwaan lisan. Bukan benar2 mempelajarinya aqidah aswj dan fiqh Sunnah, dari kitab2 salaf dan ulama Sunnah. Mereka itu bukan aswj.
——————————————————————-

2.Ada golongan yang mengaku aswj tanpa belajar. Mereka tidak mempelajari aqidah salaf, tidak juga aqidah ahli kalam. Mereka hidup dalam keadaan lalai, hanya hidup untuk dunia, maka mereka ini ahl dunya wa jahl, bukan ahl sunnah. Ibadah mereka tidak berdasarkan ilmu yang sahih, tidak menepati Sunnah dan hadith-hadith sahih, tetapi hanya taqlid, ikut-ikutan dan mengikuti tradisi atau golongan majoriti. Mereka menyangka mereka aswj kerana mereka tidak menganut agama syiah. Sangkaan baik mereka bahawa mereka Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah tidak bermanfaat sedikit pun. Golongan ini zahirnya dalam api neraka jahannam. Golongan ini paling ramai dan ditakuti terlibat dengan syirik-syirik dan bid’ah-bid’ah. Semoga Allah memberi hidayah kepada mereka dan mengampunkan mereka.
————————————————————————-

3.Segolongan lain ialah golongan yang beragama pada zahirnya. Mereka mempelajari buku-buku aqidah kalam dan falsafah, mengimani sifat 20 secara jahmiyyah mu’tazilah asha’irah maturidiyah tetapi mengaku aswj. Ibadah mereka banyak bid’ah, tidak menepati Sunnah dan hadith-hadith sahih. Segolongan dari mereka menambah agama mereka dengan aqidah tasawwuf falsafi yang syirik dan mengikuti tariqat sufiyyah dengan sangkaan tariqat sufi itu adalah wajib, fardhu ayn dan syarat untuk menjadi aswj. Mereka itu bukan aswj, tetapi aswj palsu, ahli falsafah sesat dan diancam api neraka jahannam. Ditakuti mereka itu fussaq dan kuffar.

—————————————————————-
4.Segolongan lagi menamakan diri mereka golongan Sunnah (orang sunnah atau pro sunnah), yakni mereka mementingkan amalan-amalan Sunnah (Fiqh Sunnah) dan hadith-hadith sahih, anti amalan-malan bid’ah, tetapi tidak peduli atau tidak berminat kepada aqidah Sunnah. Tawhid dan syirik dianggap remeh. Mereka memasukkan golongan awam dan asha’irah jahmiyyah serta sekalian ahl bid’ah sebagai ahl Sunnah aswj bahkan duduk-duduk bersama Ahli Bid’ah. Ulama syirik dan asatizah bid’ah mereka gelarkan sebagai ahl Sunnah kerana kejahilan mereka. Mereka ini bukan aswj sunni salafi. Mereka adalah golongan yang tertipu, bid’ah, sesat dan diancam api neraka Jahannam. Mereka ditipu syaitan, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka.

Ya “Di mana Allah?”

Dalam Aqidah ASWJ al-Salafiyyah ditanya soalan “Di mana Allah?”

Jawapannya “Di atas langit ketujuh (yakni di atas arasy).”

Menurut Syiah Musyrikin, Ashairah Mutakhir Jahmiyyah Falasifah dan Syiah Ahbash Musyrikin, tidak boleh ditanya “Di mana Allah’? Yakni Allah itu tidak wujud di sisi mereka.!
هو الذي أيّن الأين وكيّف الكيف.

« قيل لعلي: أين هو الله فقال: ويلك: إن الذين ذهبت إليه غلط: هو أين الأين وكيف الكيف».

المصدر من كتب أهل السنة والحديث

لا يوجد.
Tidak wujud dalam kitab2 Ahl al-Sunnah dan al-Hadith

المصدر من كتب الرافضة

(الكافي1/103 1/138 عيون الرضى2/108 التوحيد للصدوق ص61 و125 و251 و311 بحار الأنوار3/36 كتاب الاحتجاج2/171 للطبرسي الفصول المهمة في أصول الأئمة1/184).

Post Navigation