Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Archive for the day “July 14, 2016”

Ketinggian Allah di atas Arasy di atas Langit ke 7.

al-Imam al-Awza’i rahimahullah mujtahid mutlaq dan Imam Besar ahli Syam di zamannya menegaskan:

“Kami dan para tabi’in semuanya menetapkan dengan kesepakatan (ijmak) qaul kami bahawa: Sesungguhnya Allah di atas ‘Arasy-Nya dan kami beriman dengan apa yang telah dinyatakan oleh al-Sunnah berkenaan sifat-sifat Allah Ta’ala.” [Fathul Bari, Ibn Hajar al-‘Asqalani;

al-Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata:

“Sesiapa yang mengingkari sesungguhnya Allah berada di atas langit, maka sesungguhnya dia telah kafir. Adapun terhadap orang yang tawaqquf (diam) dengan mengatakan: Aku tidak tahu apakah Tuhanku di langit atau di bumi? Berkata Imam Abu Hanifah: Sesungguhnya dia telah kafir kerana Allah telah berfirman: Ar-Rahman di atas ‘Arasy DIA istawa (maha tinggi).'” [Mukhtasar al-‘Uluww, ms. 137, tahqiq al-Albani.

Berkata al-Imam Malik rahimahullah:

“Allah berada di atas langit sedangkan ilmu-Nya di tiap-tiap tempat (di mana-mana), tidak tersembunyi sesuatu pun daripada-Nya.” [Mukhtasar al-‘Uluww, ms. 140; dalam Koleksi Kuliah-Kuliah Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah…., ms. 39].

Berkata Imam asy-Syafi’e rahimahullah:

“Sesungguhnya Allah di atas ‘Arasy-Nya dan ‘Arasy-Nya di atas langit.” [Mukhtasar al-‘Uluww, ms. 179;

Ibn Abi Hatim meriwayatkan daripada Yunus ibn ‘Abd Al-‘Ala, katanya :

“Aku mendengar asy-Syafi’e berkata: “Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat (al-Asma’ wa al-Sifat) yang tidak boleh sesiapa pun menolaknya, dan sesiapa yang menyalahinya setelah nyata hujah ke atasnya, maka sesungguhnya dia telah kufur.
Adapun sebelum tertegaknya hujah, maka sesungguhnya dia dimaafkan di atas kejahilan itu kerana ilmu yang demikian itu tidak boleh dicapai melalui akal, penglihatan mata, atau fikiran. Maka kita menetapkan (ithbat) sifat-sifat ini dan kita juga menafikan tasybih (penyerupaan) dari-Nya sebagaimana dia menafikan dari diri-Nya”

[Fathul Bari Bi Sharh Shahih al-Bukhari, Ibn Hajar al-‘Asqalani; jld. 13, ms. 407; ].

al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata:

“Benar! Allah di atas ‘Arasy-Nya dan tidak sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan-Nya” [Mukhtasar al-‘Uluww, ms. 188;

al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah menjelaskan:

“Sesiapa tidak menetapkan Allah Ta’ala di atas ‘Arasy-Nya dan Allah Istiwa’ di atas tujuh langit-Nya, maka dia telah kafir dengan Tuhannya” [Ma’rifah ‘Ulum al-Hadits, ms. 84;

Post Navigation