Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

‘Aqd Musharakah Mutanaqisah Muntahiyah bi al-Tamlik

Musharakah Mutanaqisah

Musharakah mutanaqisah (perkongsian yang semakin berkurang) juga dikenali sebagai musharakah muntahiah bit tamlik (perkongsian yang diakhiri dengan pemilikan). Melalui konsep ini, bank dan pelanggannya berkongsi modal untuk mendapatkan sesuatu aset (dalam istilah fiqh ‘ala al-masha’ yakni berkongsi pemilikan tanpa pembahagian). Maka, pemilikan aset tersebut adalah ke atas kedua belah pihak. Aset tersebut akan menjadi milik penuh pelanggan apabila dia telah membayar kembali kesemua pembiayaan yang diketengahkan bank dalam tempoh masa yang ditetapkan secara berkala.

Sebagai contoh, Hasna telah memohon pembiayaan menggunakan kontrak musharakah mutanaqisah untuk membeli sebuah rumah teres. Setelah mengenal pasti banglow yang ingin dibelinya, Hasna membayar 10% daripada harga teres tersebut sebagai deposit. Baki sebanyak 90% dibayar oleh bank. Maka Hasna berkongsi milik dengan pihak bank ke atas teres tersebut sebanyak 1 : 9 (satu nisbah sembilan).

Hasna telah bersetuju untuk membayar kembali kepada pihak bank sebanyak 1% setiap bulan secara berkala untuk mendapatkan pemilikan penuh (kadar bergantung kepada kontrak yang dipersetujui di awal perjanjian). Maka, dalam tempoh itu pemilikan bank ke atas rumah tersebut akan berkurang, manakala pemilikan Hasna akan bertambah. Di akhir kontrak, pemilikan rumah tersebut telah berpindah sepenuhnya ke atas Hasna, menjadikan nisbah pemilikan 10 : 0.

Hukum.
Menurut Majlis-Majlis Fatwa Kontemporari, Antara syarat agar mubah dan sah aqad ini, mesti mempunyai 3 aqad berasingan.
Antaranya,
1.mestilah kedua-dua pihak memiliki aset tersebut secara haqiqi.
2.Kedua-dua pihak menanggung untung rugi bersama seperti sama-sama membayar insuran, siyanah (perbelanjaan maintenance), cukai-cukai, yuran pemindahan hakmilik dan bersama menanggung kerosakan atau kebinasaan asset mengikut nisbah masing-masing.
3.Kemudian menyewa bahagian partner secara ansuran dan membelinya.

Soalan.
Adakah kontrak Musharakah Mutanaqisah di bank-bank kontemporari memenuhi semua syarat sah ini?

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: