Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Buku Sesat Wajib Dibakar

1. Buku al-misbah al-munir tulisan Abd Aziz b Ismail Fatani itu buku jahmiyyah muktazilah yg dipegang asha’irah kullabiyyah kini, yg batil, sesat dan wajib dijauhi. Membahaskan Sifat 20 secara falsafah aristotle dan wahdatul wujud.
Apa yg mrk sembah? Begitu juga ‘Aqidah Murshidah, Umm al-Barahin dan Faridatul Fara’id. Tuhfat al-Murid Sharh Jawharat al-Tawhid. Pengarang Jawharah ialah Ibrahim al-Laqqani al-Maliki. Semua ini adalah ini kalam yg gelap, menyesatkan dan mengelirukan, menyeleweng dari aqidah salaf.
2. Mukasyafatul Qulub dan Tanbih al-Ghafilin byk hadith palsu dan daif. Risalah Tawhid sesat penuh istilah2 falsafah yunani dan parsi. Demikian juga ‘Aqidat al-Najin buku ‘aqliyyat, terdapat fahaman jahmiyyah mu’tazilah.
3. Masjid2 dan surau2 wajib elakkan buku batil ini.

Buku Ri’ayah, Risalat al-Mustarshidin, bagus cuma dlmnya ada byk kesilapan menurut Ahmad ibn Hanbal dan Abu Zur’ah. Begitu juga al-Ihya’ dan Minhaj al-‘Abidin, juga hadith2 palsu dalam Tanbih al-Ghafilin dan Fada’il al-A’mal. Qut al-Qulub sesat lagi menyesatkan.

Hidayat al-Salikin oleh Falembani mengandungi syirik, bid’ah dan kesesatan yang tidak sedikit. Begitu juga Sayr al-Salikin.

KITAB2 AQIDAH SALAF AHL AL-HADITH ASWJ

1. al-Sunnah, al-Radd ‘ala al-Zanadiqah wa al-Jahmiyyah, Fada’il al-Sahaabah oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, Kitab al-Tawhid dan Khalq Af’al al-‘Ibad, oleh al-Bukhari, al-Iman oleh Imam Muslim, buku2 al-Darimi, al-Sunnah Abu Dawud dan Ibn Majah, al-Tawhid Ibn Khuzaymah, Sarih al-Sunnah oleh al-Tabari, al-Sunnah Ibn Abi ‘Asim, al-Radd ‘ala al-Jahmiyyah oleh Ibn Abi Hatim, al-Nuzul dan al-Sifat al-Daraqutni, al-Shari’ah al-Aajurri,

Lum’at al-I’tiqad Ibn Qudamah al-Maqdisi, Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith oleh Imam Abu ‘Uthman al-Sabuni, al-Tadammuriyyah, Wasitiyyah, al-Hamawiyyah, al-Tahawiyyah, al-Ibanah, al-Risalah dan al-Maqalat oleh al-Ash’ari,

al-‘Azamah oleh Abu Ahmad al-Asfahani, Ibn Battah dan Ibn Mandah, al-Lalikaei, dan Qawwam al-Sunnah al-Hujjah,

Buku2 Imam Muhammad Tamimi, Ibn al-Wazir, al-San’ani, al-Shawkani, Siddiq Hasan Khan,

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: