Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Siapakah Ahli Hadith

Dalam tradisi pengajian ilmu hadith, Ahl al-Hadith disebut juga sebagai sahibu hadith dan jama’nya ashab al-hadith. juga dengan sebutan muhaddith. Antara yang terkenal dengan gelaran Ahl al-Hadith sangat ramai, antaranya ialah Ibn Shihab al-Zuhri, Abu al-Zinad al-Qurashi guru Malik, Shu’bah al-Hajjaj, Sufyan al-Thawri, ‘Abdullah ibn al-Mubarak, Yahya ibn Sa’id al-Qattan, Hammad ibn Salamah, Hisham al-Dastawa’ei, ‘Abdul ‘Aziz al-Darawardi, imam-imam 4 mazhab (Abu Hanifah, Malik, al-Shafiei, Ahmad ibn Hanbal), Abu Nuaym al-Fadl ibn Dukayn, al-arimi, Muhammad Yahya al-Zuhali, tokoh-tokoh yang mencapai darajat mujathid spt Ibn Jarir al-Tabari, Muhammad ibn Ishaq (Ibn Khuzaymah), ‘Ali al-Madini, Ibn Rahuyah, Abu ‘Ubayd, imam2 hadith spt penulis Sunan Tis’ah (9 buaha kitab hadith terbesar dan termasyhur), dan ramai lagi.
al-Imam Ahmad ibn Hanbal berkata, “Ahli Hadith ialah setiap alim hadith yang beramal dengan dengan hadith.” iaitu dalam aqidah, ibadah dan akhlak. Ini kerana terdapat juga orang alim dalam hadith, zahid lagi abid tetapi berfahaman qadariyyah mu’tazilah yang sesat seperti ‘Amr ibn ‘Ubayd dan Wasil ibn ‘Ata’. Bahkan al-Imam Ahmad menafikan orang yang meninggalakn solat malam sebagai ahli hadith!
antara lain ialah al-Daraqutni, al-Nawawi, Ibn alAsqaklni,
1. Adakalanya istilah ahli hadith bermakna golongan yang beraqidah dengan aqidah salaf (ahl al-sunnah wa al-jama’ah) berpegang teguh dengan zahir al-Qur’an dan al-Hadith dalam sifat-sifat ALlah, menghidukan sunnah2 nabi saw yg telah dilupakan dan ditinggalkan orang ramai, walau mereka bukan pakar dalam ilmu hadith dan bukan pengajar ilmu hadith.
al-Imam al-Bukhari berkata Ahli hadith ialah golongan yang hidup memperjuangkan dan menghidupakn sunnah2 Rasulullah saw. yang dimatiakan, merk adalah manusia yang paling utama dalam kalangan muslimin dan jumlah mereka sedikit.
Beliau berpesan agar ahl sunnah beraqidah salaf yang menghidupkan sunnah agar bersabar kerana mereka adalah sebaik2 muslim. Muslim yg pg utama iaialh orang yang menghidupakn suannah dari sunnah Rasul saw yg telah dimatikan, sabarlah wahai ahli hadith keraan kalain adlaah golongan yang paling sedikit.
قال البخاري رحمه الله :أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت ، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس
Berkata al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi,
قول البخاري: إن أصحاب السنن أقل الناس عنى به الحفاظ للحديث، العالمين بطرقه، المميزين لصحيحه من سقيمه،
maksud al-Bukhari “sesungguhnya ahli2 hadith adalah golongan yang paling sedikit,” ialah para hafiz hadith, mengetahui tentang turuq (sanad2nya), mampu membezakan antara sahih dan da’if. (dengan syarat ia bukan ahli khurafat, bid’ah, dan sesat).
2. Ahli Hadith bukanlah yang semata2 mendengar hadith, meriwayatkannya dan menulisnya tetapi yang menghafaz, mengenal (ilmu rijal : sahih dan da’if), dan memahaminya zahir dan batin, mengamalkannya zahir dan batin. Berkata ulama hadith,
“ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه، أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم: كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً وباطناً، واتباعه باطناً وظاهراً” (مجموع الفتاوى4/95).
Ahli bermakna orang yang paling takhassus (pakar). Disebutkan dalam bahasa Arab ahl ar-rajul: akhassu an-nas bih.
أهل الشيء أخص الناس به، ولقد جاء في اللغة: أهل الرجل أخص الناس به.
Mereka ialah yang paling dekat dengan hadith, sangat berpegang teguh dengannya, mengikutinya dalam kata2 dan amalan, dalam akhlak, tindak tanduk, muamalah, dalam i’tiqad….riwayah dan dirayah (fiqh hadith), mengajarkannya, tashih dan tad’if.
– فأهل الحديث: هم أخص الناس به وأكثرهم تمسكاً به، واتباعاً له قولاً وعملاً في الأخلاق والسلوك والعبادة والمعاملة، وفي الاعتقاد ظاهراً وباطناً، ويدخل فيهم دخولاً أولياً من كان مشتغلاً به سماعاً وجمعاً وكتابةً وتعليماً، رواية ودراية، تصحيحاً وتضعيفاً.

Berkata al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi,
قول البخاري: إن أصحاب السنن أقل الناس عنى به الحفاظ للحديث، العالمين بطرقه، المميزين لصحيحه من سقيمه،
maksud al-Bukhari “sesungguhnya ahli2 hadith adalah golongan yg paling sedikit,” ialah para hafiz hadith, mengetahui tentang turuq (sanad2nya), mampu membezakan antara sahih dan da’if.
3. Antara perkara yang sangat jelas membezakan ahli hadith dengan kelompok2 lain ialah ahli hadith sangat sabar berpegang teguh dengan aqidah sunnah ketika berlaku mihan dan fitan, tidak seperti ahli2 bid’ah dari kalangan ahli kalam dan falsafah.
4. Ahli hadith sangat mencintai kesatuan dan sangat membenci perpecahan kerana mereka adalah ahl ar-rahmah yang tidak berselisih. Mereka pengikut nabi-nabi, mereka adalah ahli al-Quran dan al-Hadith.
5. Dalam masalah2 iman mereka mengikuti al-Quran dan Hadith serta tafsiran salaf, bukan zann, hawanafsu, waham, dan kejahilan.
وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف فما كان من معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه وما كان منها مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس فإن إتباع الظن جهل وإتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم وجماع الشر الجهل والظلم” (مجموع الفتاوى 3/347).
6. Mereka mempunyai peranan yang berbeza dan kelebihan yang pelbagai seperti kata al-Imam al-Nawawi dan Sharh Sahih Muslim,
فـ “منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد، وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض” (شرح مسلم للنووي 13/67).
ada dari mereka itu pemberani ahli perang, ada fuqaha’, muhaddithun, zuhhad. yang mengajak kepada ma’ruf, mencegah munkar dan lain-lain urusan kebaikan….Tidak smesetinya mereka berada di satu tempat, bahkan mungkin mereka berada di tempat-tempat yang berlaianan.” al-Nawawi, al-Minhaj Sharh Muslim al-Hajjaj, jld 13, ms 67.
Tetapi mereka mempunyai persamaaan dan sifat yang satu iaitu sangat kuat berpegang teguh dnegan aqidah sunnah (hadith), sangat kuat mennatang bid’ah, penyebaran hadith-hadith palsu g merosakkan umat.
SALAF ialah: orang2 salih, mu’min dalam 3 kurun terawal. Mereka adalah ahli hadith terawal, pemikul dan penjaga wahyu dan sunnah terawal.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: