Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Imam Sunnah al-Hafiz Ibn 'Asakir

1. Abu al-Qasim Ibn ‘Asakir al-Dimashqi.
Al-hafiz, al-Imam, ar-rahhal, ‘Ali ibn al-Hasan 499H-571H. al-Imam Ibn ‘Asakir menulis Tarikh Dimashq 80 jilid. Muhaddith Negara Syam, faqih Shafiei, imam ulama’ hadith pada zamannya.

2. Mendengar hadith hamper 30 tahun. Menulis lebih 50 buah kitb menyampaikan lebih 400 majlis hadith. Guru hamper 1400 orang.
Al-Hafiz Ibn ‘Asakir sentiasa melazimi solat jamaah selama lebih 40 tahun di saff pertaama, kecuali uzur, mengkhatamkan al-Quran setiap minggu, khatam al-Quran setiap malam pada bulan Ramadhan, iktikaf di masjid Dimashq, banyak solat nawafil dan zikir-zikr, menghidupkan malam 15 Shaban, ramadhan, 10 hari Zulhijjah, malam dua raya dengan solat dan zikir, muhasabah setiap saat yang berlalu.

3. Imam Ibn ‘Asakir seorang alim yang Zahid, menolak jawatan imam dan khatib. Sentiasa amar ma’ruf dan nahi munkar tanpa takut celaan pencela,
Beliau membaca kitab al-Ba’th wa al-Nushur oleh Ibn Abi DAwud seperti qulhuwalLaahu ahad.

4. BerKata al-Nawawi, Ibn ‘Asakir imam Sham, hafiz al-Dunya, imam mutlaq, thiqah, thabt. Antara karangan beluiau ialah Tarikh Dimashq, Tabyin Kadhib al-Muftari ‘ala al-Imam Abi al-Hasan al-Ash`ari.
Wafat pada tahun 571H. Semoga Allah meredhainya.

(Lihat: Al-Qadhi Ibn Khallikan, Wafayat al-A’yan,; al-Zahabi, Tazkirat al-Huffaz, jld 4, ms 1428.; Al-Subki, Tabaqat al-Shafi`iyyah al-Kubra, 7, 215).

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: