Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Syarat Ahli Hadith

Soalan
Apakah manhaj dan syarat ahli hadith di sisi ulama’ salaf?

Jawapan
Ulama’ Sunnah telah meletakkan syarat-syarat yang dinyatakan dalam sunnah Nabi saw, antaranya:-

1. Menjadi seorang ‘abid yang memelihara solat 5 waktu khasnya di masjid. Para ulama huffaz sunnah di kalangan salaf hanya menyampaikan hadith kepada yang layak, (nasik) iaitu memelihara ibadat (abid), yang ‘aqil iaitu berakal cerdas yakni yang ahli, bukan ahli bid`ah, fasiq, dan lemah hafazannya,. (Lihat al-Darimi, Sunan al-Darimi; al-Muhaddith al-Fasil, ms 141). Memastikan di masjid mana ia bersolat, sebagaimana yang dilakukan oleh al-Imam al-Hafiz Za’idah ibn Qudamah al-Kufi. “Kamu dari mana? Di mana masjid kamu?”

2. Menghafaz al-Quran terlebih dahulu. Hafs ibn Ghiyath datang kepada al-A`mash , lalu berkata “Ajarkanlah saya hadith”. Al-A`mash bertanya, “Adakah kamu sudah menghafaz al-Quran? Hafs menjawab “Belum”. Al-A`mash berkata, “Pergilah dan hafazlah al-Quran terlebih dahulu kemudian datanglah ke sini.”

Rujuk Sunan al-Darimi; al-Hasan al-Ramahurmuzi, Al-Muhaddith al-Fasil bayna al-Rawi wa al-Wa`ei, Kaherah: Jami`ah Dar al-‘Ulum, ms 19, jld 1; Dr. ‘Ajjaj al-Khatib (1989), Usul al-Hadith, Beirut: Dar al-Fikr, ms 107.

Berkata al-Walid ibn Muslim, kami datang ke majlis al-Imam al-Awza`ei, lalu beliau melihat kami masih kecil lalu bertanya, “Wahai budak, adakah kamu sudah menghafaz al-Quran?” Kalau budak itu menjawab “ya”, al-Awza`ei akan menyuruh ia membaca (yusikulullahu fii awaladikum…Surah al-Nisa’: 11). Sekiranya tidak, beliau berkata, “Pulanglah, hafazlah al-Quran terlebih dahulu sebelum kamu menuntut ilmu.”

(Lihat Dr. Yahya ibn ‘Abd al-Razzaq al-Ghawthani 2001, Kayfa Tahfaz al-Qur’an Qawa`id Asasiyyah wa Turuq ‘Amaliyyah, Dimashq: Dar al-Ghawthani, ms 25).

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: