Arabiyy

Tegakkanlah Agama Dan Janganlah Kamu Berpecah Belah

Archive for the day “November 18, 2009”

Bahaya Murji’ah: Sesat dan Bid`ah

Ahl Sunnah

Menurut Aqidah Ahl Sunnah: iman adalah aqidah, qawl dan amal. Berkata al-Imam al-Shafi`ei iman ialah niyyat, qawl dan amal. Inilah aqidah yang sahih, yang menyelamatkan dari Neraka dan tidak sah melainkan dengan kewujudan 3 rukun ini. Ini ijma` sahabat dan tabi`in (Rujuk al-Shafi`ei, Kitab al-Umm).

Ayat-ayat al-Quran dan Hadith-hadith sahih semuanya menjadikan amalan sebahagian dari iman. Ahli sunnah apabila melihat munkar, mereka ubah, cegah, halaang dan ingkari. (Rujuk hadith sahih: man ra’a minkum munkaran…). Setiap ahl sunnah takut nifaq terhadap dirinya, mengamalkan sunnah seperti solat jamaah kecuali uzur.

Murji’ah.

Murji’ah ialah kelompok sesat yang terkeluar dari aqidah Ahl Sunnah. Menurut mereka, Iman hanya tasdiq dengan hati (dalam hati), amal bukan termasuk iman (Inilah bid`ah, sesat dan menyeleweng!).

Irja’ dari segi bahasa bermakna al-ta’khir wa al-imhal (postpone). Menurut istilah ulama Islam al-irja’ bermaksud mengeluarkan amal dari hakikat iman.
Menurut firqah sesat ini, iman semuanya sama, tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman mukmin biasa dengan Nabi dan malakikat adalah sama. Iman seorang fasiq setaraf dengan iman seorang Nabi dan Wali. Tidak bercampur dalam hati iman dan nifaq, iman dan kufur. kelompok sesat dan bid`ah ini menurut Abu al-Hasan al-Ash`ari dalam Maqalat al-Islamiyyin terpecah kepada 12 firqah. Yang termasyhur 2 kelompok

i. Irja’ al-fuqaha’ : iman adalah tasdiq dengan hati dan iqrar dengan lidah semata-mta, iman tidak bertambah dan berkurang, amal soleh hanyalah buah iman.
ii. Irja’ mutakallimin (ahli kalam dan falsafah) mrk adalah jahmiyyah dan pengikut mereka dari kalangan Ashaa`irah dan Maturidiyyah (bukan semua), iman hanya ma`rifah (dlm hati) bukan kata-kata dan bukan amal. Menurut Ahl Sunnah iman itu ma`rifah, qawl dan amal. Berkata Imam Ahmad , “kalau begitu Iblis telah ma`rifah Tuhannya!!

Ada yang mengatakan semata menyebut 2 kalimah terus mjd mukmin kamil dan masuk syurga! Ada kelompok ini mengataan menuturkan 2 kalimah pun tidak wajib dan bukan syarat iman! Hanya wajib i`tiqad!! Akhiranya mereka menganggap semua orang baik, semua masuk syurga (inilah aqidah yahudi yang menganggap semua yahudi masuk syurga walau melakukan kezaliman sekalipun!!) tiada ma`ruf yang diajak melakukannya, tiada fardu yang perlu dilakukan, tiada munkar yang diingkari dan diubah!! Kerana amal tidak termasuk iman! Tiadalah syariah hudud, jihad, amar ma`ruf dan nahi munkar!! Iman semuanya satu , sama dgn iman Jibrail dan para nabi!
Terhasil dari situ penyakit malas, Ittikal, khumul, tafrit, taqsir dalam syariah dan amal. !

Tiada lagi rasa takut kepada Allah, sifat gerunn kepada Neraka!! Puak murji’ah bersifat jabariyyah bila berhadapan munkar, dengan mengatakan, “Ini kehendak Allah!”, “Kita berserah kpd Allah sepenuhnya”. Bersangka baik dengan semua orang! Inilah yang merebak di kalangan umat kini. Ini adalah aqidah sesat yang paling bahaya, melebihi bahaya khawarij!

Maksiat, riddah, segala bentuk syrik dan kufur dibiar tiada dipedulikan! Aqidah Bid`ah al-Irja’ ini wujud di kalangan fuqaha’ dan ahli-ahli ibadat sebagaimana berleluasa di kalangan muslimin dari segi teori dan amali, manhaj dan realiti.!
Bahkan terdapat i`tiqad murjiah bahawa Iman tidak akan rosak walau menyembah bulan dan bintang atau berhala!

Pada zaman Nabi dan sahabat, para munafiq pun beramal dan takut meninggalkan amal (spt solat jamaah)! Dengan aqidah sesat ini, agama tidak wujud dan mati terus, wajib memberi nasihat dan amaran kepada mereka, kemudian wajib muqata`ah (pulau) mereka ini sekiranya tidak mahu bertaubat.
Punca penyakit Irja’ : jahil dan salah dalam beristidlal dengan nas-nas, dari segi thubut, kefahaman dan istinbat.

Para sahabat telah memerangi golongan yang solat, tetapi tidak mahu menunaikan zakat. Ini menunjukkan kesesatan ideology irja’ dan kesesatan perbuatan meninggalkan amal, yakni meninggalkan amal boleh membawa kufur dan riddah!

Pengasas mazhab murji’ah fuqaha’ ialah Zarr ibn Abdillah al-Hamadani, seorang tabi’i, faqih, abid. Hammad ibn Abi Sulayman guru Abu Hanifah dan murid Ibrahim al-Nakha`ei. Qays al-Masir. Salim al-Aftas. Al-Jahm ibn Sofwan, Ja`d ibn Dirham, Bishr al-Muraysi ketua Mu`tazilah, Ibn Kilab, Abu al-Hasan al-Ash`ari (pada permulaan hidupnya),

Natijah aqidah Irja’ golongan Murji’ah

Irja’ disebut sebagai din al-muluk (agama para raja dan pemerintah). Mereka amat gembira melihat masyarakat menjadi pasif dan tidak mencegah kemungkaran mereka. Lalu irja’ dirancang dalam sistem pendidikan secular dengan menanam aqidah irja’ secara halus.

Iman hanya aqidah dalam hati, bukan amal meneybakan pengabaian terhdap amal. Kononnya Maksiat tidak merosakkan iman. Dari situ masyaraat tidak rasa bersalah melakukan munkar dan dosa! Tidak merasa perlu mencegah munkar. Menurut Ahl Sunnah iman adalah aqidah, perkataan dan amal. Aqidah dan syariah semuanya termasuk iman tidak mungkin terpisah.

Pengabaian Fardhu Dan Perintah2 Allah

Masyarakat tidak melihat kewajipan dan keseriusan tahkim syariah. Kerana mereka telah beriman (dalam hati) dan menjadi ahli syurga! muncul fahaman sekularisme pemisahan anatara agama dan kehidupan masyarakat dan Negara. Agama menjadi sempit, kecil dan kerdil, cakap kosong yang tiada hakikat dan ruh! Teori mati dan slogan-slogan kosong. Akhirnya, agama tidaklagi diperlukan dan tidak penting.

Sunnah tidak lagi penting, tidak dipeduli kerana semuanya adalah mukmin, ahli syurga. tidak menjadi bahaya dan salah apabila meninggalkan solat fardhu atau solat jamaah. Wanita Tidak perlu menutup aurat, cukup iman di dalam hati. Kewajipan Hudud dan qisas boleh dtinggalkan. Meninggalkan ilmu adalah patut kerana man semuanaya sama. Oleh itu, tidak perlu menghormati ulama’ dan tidak perlu bertanya ulama’. Amal tidak penting, akhlak dan maruah tidak perlu dipelihara! Patut menipu dalam pekerjaan, perniagaan dan pilihanraya, akhlak dan amal tiada kaitan dengan iman dan agama (kononnya).
Tidak perlu bersungguh2 beribadat krn dosa-dosa diampunkan.

Meringankan dosa, haram dan munkar, bahkan meremehkan kufur dan syirik dan riddah!
Tidak salaah berzina, merompak, krn perbuata tiada kena mengena degan iman. patut mencuri (duit rakyat dan Negara), melanggan pelacur, menjual dadah, krn maksiat dan dosa tidak akan merosakkan iman. Meninggalkan kitabullah dan syariah tidak kafir. Bahkan tidak akan bercampur iman dan syirik di dalam hati.

PendiriAN ‘Ulama’ terhadap Murji’ah

Al-Imam Ibrahim al-Nakha`ei (w96H), “al-Irja’ bid`ah! Jahuliah ajaran bid`ah ini!”. Mrk mjdkn agama ini lebih nipis dari pakaian sabiri!, kerosakan mereka lebih bahaya dari kerosakan khawarij.

Kata al-Imam Sa`id ibn Jubayr, “Murjiah seperti Sobi’in (Hunafa’)” yakni iman tanpa syariah!! Beliau amat keras terhadap murjiah sehingga ia bertanya kepada setiap yang datang kepadanya samada murji’ atau bukan. Al-Imam Ibn Shihab al-Zuhri, tiada bid`ah yang direkacipta dalam Islam lebih bahaya kepada umat ini dari aqidah irja’. Begitu juga kata Qatadah, Yahya ibn Abi Khatir dan al-Awza`ei.

Maymun ibn Mihran, ‘Abd Karim ibn Malik, mufaraqah memulau mereka kecuali dalam masjid. ‘Ata’ ibn Abi Rabah, bukankah Allah telah berfirman “Dan tidaklah mereka disuruh …(al-Bayynah:ayat 5). Remeh zina, curi, arak solat (semata iqrar dgn lidah), berkata ‘Ata’ ibn Abi Rabah “Sesiapa berbuat demikian maka ia kafir. !”

Kesimpulan, kerosakan masyarakat dan kelesuan umat bermula dari kerosakan aqidah.

Post Navigation